Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas 

Pirmdien :

Ak Kungs, mūsu Pestītāj, Jēzu Kristu! Piemini Savu žēlastību un liec nākt drīz tam. laikam, ko Tava svētā mute mums apsolījusi kā žēlastības gadu tavai radībai. Jā, liec šim piepildīšanās laikam nākt drīz, Tu uzticīgais Apžēlniek! Vairāk nekā mūsu lūgšanas un visa saprašana iespēj, piestājies pie tiem, kas cieš, kuri vada savas dienas ar nopūtām un noskumšanu. Bet, Kungs, pāri tam visam liec drīz piepildīties Tavam apsolījumam, ka Tu galā mūs atpestīsi no visām, it visām miesas un dvēseles vainām un kaitēm. Svētī mūs arī šinī dienā un laikā un liec mums samanīt Tavu žēlastību un apžēlošanos, un Tavu labo prātu uz mums, ar ko Tu visu, kas salauzts un sabojāts šai pasaulē, atkal gribi darīt taisnu un veselu – lai visi kopā no sirds mēs par Tevi varam priecāties kā par mūsu Pestītāju, kurš glābj un galā ved pie dzīvības. Jā, Kungs, mēs visi sevi pavēlam Tavai labsirdībai, žēlastībai un uzticībai. Āmen.

( Pēc J. Kr. Blūmharta) .

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress