Ziedojumi, draudzes Atbalsta fonds 

Jāņa draudzes darbība tiek nodrošināta,  Jāņa baznīcas vēsturiskā ēka tiek uzturēta, pateicoties draudzes locekļu un citu personu ziedojumiem. Par finansiālās darbības rezultātiem tiek sniegta katru gadu atskaite VID un augstākstāvošās organizācijās LELB, kā arī gadskārtējā draudzes sapulcē.

Draudze ir spējusi piesaistīt un pienācīgi izmantot gan valsts (Sakrālā mantojuma atbalsta projekts), gan Kultūrkapitāla, gan sponsoru līdzekļus. Pateicamies arī sponsoriem – A/S Rietumu Bankai, par kuras līdzekļiem tika veikta altārdaļas vitrāžu restaurācija, Rietumu bankas Atbalsta fondam (ieejas portāla un vitrāžas restaurācija), Valsts Pieminekļu aizsardzības inspekcijai un Valsts Kultūrkapitāla fondam!

Katra draudzes locekļa iespēja un pienākums ir piedalīties pašam kalpošanā. Mūsu draudze var dot lielu ieguldījumu, lai mainītu sabiedrības uzskatus un kristīgās vērtības atgrieztos ģimenēs, to varam darīt, pilnveidojot svētdienas skolas darbu, izdodot savus izdevumus, uzturot aktuālu šo mājaslapu – šajās kalpošanās mēs piedalāmies ar savu ziedojumu.

Ziedojumus varat iemaksāt draudzes kancelejā, saņemot kvīti, vai pārskaitīts uz draudzes kontu SEB bankā vai SWEDBANKĀ, norādot jūsu vārdu, uzvārdu un ziedojuma mērķi: Draudzes vispārējām vajadzībām vai Konkrētam restaurācijas vai citam mērķim. Šie reģistrētie ziedojumi apstiprina jūsu līdzdalību draudzē kā draudzes loceklim.

Ja esat uzņēmējs, lūdzam ziedot mūsu draudzes sabiedriskā labuma organizācijai –  Sv. Jāņa baznīcas Atbalsta fondam, saņemot likumā noteiktās nodokļu atlaides. Vairāk par uzņēmumu ziedojumiem lasiet zemāk: Rīgas Svētā Jāņa baznīcas Atbalsta fonds.

Ziedojumi un mērķziedojumi

Ziedojumi īpašam mērķim ir mērķziedojumi. Tie Jāņa baznīcas restaurācijas darbam tiek gaidīti īpaši atvērtā kontā SEB bankā:

LV71UNLA0050018608538

Norādot “Mērķziedojums Jāņabaznīcas restaurācijai”, to var ieskaitīt arī pamatkontos.

Ziedojumi vispārējai draudzes kalpošanai un baznīcas uzturēšanai ir ieskaitāmi draudzes pamatkontos. Kontu informācija – Jāņa draudzes bankas rekvizīti ir atrodami šajā lapā.

Rīgas Svētā Jāņa baznīcas atbalsta fonds

Svētā Jāņa draudze ir nodibinājusi “Rīgas Sv. Jāņa baznīcas atbalsta fondu”, kurš ir reģistrēta sabiedriskā labuma organizācija. Tas ļauj privātuzņēmumiem, ziedojot šajā fondā, saņemt nodokļa atlaides, saskaņā ar LR Likumdošanu.

(Izraksts no likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” :Rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli samazina par Valdības noteikto procentu apmēru no summām, kuras ziedotas budžeta iestādēm, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu).

Fonda savāktos līdzekļus pēc likuma prasībām izmantojam “labdarībai”, “trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanai”, kā arī “kultūras veicināšanai” (Svētā Jāņa baznīcas kompleksa – valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa restaurācijas un renovācijas darbam).

Lai ieskaitītu ziedojumu fondā, jānoslēdz līgums, kas apliecina ziedotāja nodomu.
Līguma paraugus un ziedojuma kontu numurus lūdzam saņemt, sazinoties ar draudzes kanceleju vai draudzes priekšnieku.
Lai Dievs bagātīgi svētī ziedotājus!

Īpašs paldies tiem, kas var atlikt un ziedot Dieva darbam 10-to tiesu no sava ienākuma!
Lielais paldies arī  tiem, kas krāj latu pie lata un ziedo vienreiz gadā! Lai Dievs Jūs bagātīgi svētī, lai Jūs piedzīvojat savu darbu augļus!

Priecīgu devēju Tas Kungs bagātīgi svētī!

Powered by WordPress