Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas 

Piektdien:

Dievs Kungs, Tevi piesaucu no sirds dziļumiem: gaismo arī šodien manas dienas gaitu ar žēlastību, svētību un sargāšanu!

Tu, Kungs, tik daudzreiz esi uzklausījis cilvēku sirdslūgšanas, uzklausi, Debestēvs, pēc Sava svētā prāta arī manu lūgšanu, kad šodien lieku pie Tavas Tēva sirds visus, kas cieš vajāšanās, bailēs un nāves briesmās. Apžēlojies arī par tiem, kas, kaunā un grēkā krituši, un sargi Tu mūsu vārgās dvēseles no grēka posta un samaitāšanas. Apžēlojies par slimajiem un nabagiem, atraitnēm un bāreņiem, apbēdinātiem, grūtsirdīgiem un grūtos pārbaudījumos noliktiem. Palīdzi, Dievs Kungs, stiprini, mierini tur, kur cilvēku spēks ir kļuvis par nespēku. Kungs Dievs, izglāb Savus ļaudis un svētī Savu īpašumu un . uzturi Savu ļaužu gājumu uz Taviem ceļiem Tava krusta spēkā, Tava krusta gaismā, Tava krusta svētībā. Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress