Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas 

Sestdien:

Dievs Kungs,, es lūdzu par visiem, kam vajaga Tava stipruma un mierināšanas. Es lūdzu par Kristus draudzi, pie kuras piederu – vairo Tu mīlestību viņas vidū, ka, tā spīd kā pilsēta kalnā, kurp raugās visas radības acis. Es lūdzu arī par tiem, kas vēl nav ticīgi; ja tas ir Tavs žēlīgais Tēva prāts, tad pievedi arī viņus Savam Dēlam, mūsu Kungam un Pestītājam. Es pateicos par visu, ko Tu Kristus pestīšanas. darbā esi mums. dāvājis, par Tavu Tēva uzticību man, necienīgam un vājam radījumam. Ak Dievs, es gribu piederēt pie Taviem atpestītiem. Ak Dievs, sataisi manu sirdi pats Sev par mājokli! Tad, dzīvodams un mirdams, piederēšu Tev un galā ar viņiem svētiem slavēšu savu Pestītāju pie Viņa troņa par Viņa mīlestību. Uz to palīdzi, to lūdzos Jēzus vārdā. Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress