135. dziesma 

Slaviniet Kungu,

slaviniet Kunga Vārdu,

slaviniet, Kunga vergi,

(2) kas stāvat

Kunga namā,

mūsu Dieva

nama pagalmos!

(3) Slaviniet Kungu,

jo Kungs – labs,

dziediet Viņa Vārdam,

jo Tas – tīkams!

(4) Jo Jēkabu

izraudzīja Sev Kungss,

Israēlu

Sev par īpašumu.

(5) Es gan zinu,

ka Kungs – liels,

ka mūsu Kungs-

pār visiem dieviem.

(6) Visu, kas Tam tīk,

Viņš dara

debesīs

un virs zemes,

jūrās

un dzelmju dzelmēs.

(7) Viņš paceļ mākoņus

no zemes malas,

darina

zibeņus lietum,

Viņš izved vēju

no Saviem kambariem.

(8 ) Viņš kāva

Ēģiptes pirmdzimtos-

gan cilvēkam,

gan lopam.

(9) Viņš uzsūtīja

zīmes un brīnumus

tev pašā viducī, Ēģipte,-

lai nāk pār faraonu

un visiem tā vergiem.

(10) Viņš satrieca

daudzas tautas

un kāva

varenus ķēniņus-

(11) Sīhonu,

amoriešu ķēniņu,

Ogu,

Bāšānas ķēniņu,

un visas valstis

Kenaānā,

(12) un atdeva viņu zemi

par mantojumu-

par mantojumu Israēlam,

Viņa tautai.

(13) Kungs,

Tavs Vārds-

uz mūžiem,

Tevi piesauks

audžu audzēs,

(14) jo Kungs iztiesās

Savu tautu

un par Saviem vergiem

Viņš apžēlosies!

(15) Tautu elki-

sudrabs un zelts,

cilvēku rokām

tie darināti,

(16) mute tiem ir,

bet tie nerunā,

acis tiem ir,

bet tie neredz,

(17) ausis tiem ir,

bet tie nedzird,

nedz dvaša

tiem mutē!

(18 ) Tādi paši

to darinātāji-

visi,

kas uzticas tiem!

(19) Israēla nams,

teiciet Kungu!

Ārona nams,

teiciet Kungu!

(20) Levī nams,

teiciet Kungu!

Kas bijājat Kungu-

teiciet Kungu!

(21) No Cionas

lai teikts Kungs,

kas mājo Jeruzālemē!

Slaviniet Kungu!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress