12.25. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

25.decembris

Tauta,kas staigā tumsībā,

ieraudzīs spožu gaismu.

Pār cilvēkiem, kas dzīvo nāves ēnas zemē,

atmirdzēs spožums!

Tu tautai liksi gavilēt,

Tu tai dosi lielu prieku,

tā Tavā priekšā līksmosies,

kā ražas laikā, –

kā priecājas, laupījumu dalot.

Jo Tu salauzi jūgu, kas viņus nospieda,

un bozi, ar kuru viņus sita.

Bet nu viss kara apbruņojums

un visas asinīm aptraipītās drēbes

tika sadedzinātas, – uguns tās aprīs.

Jo mums ir dzimis Bērns,

mums ir dots Dēls,

un valstība likta uz Viņa pleciem.

Viņa vārds ir Brīnišķīgais padomdevējs,

Varenais Dievs,

Mūžīgais Tēvs un

Miera Nesējs.

Varena ir Viņa valstība Dāvida tronī;

miers būs visos laikos –

valstībā, kuru Viņš nostiprina

ar tiesu un taisnību

no šī laika mūžīgi.

Jēzus Kristus saka:

Es esmu pasaules Gaisma, kas Man sekos,

nestaigās tumsībā, bet gaismā,

kurā tas atradīs patieso dzīvību.

Jesajas 9:1-6a; Jāņa 8:12

1 Tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu. Pār tiem, kas dzīvo nāves ēnas zemē, atmirdzēs gaisma. 2 Tu vairosi tautu, Tu tai dosi lielu prieku, tā priecāsies Tavā priekšā kā pļaujamā laikā, kā priecājas, laupījumu dalot. 3 Jo viņu nastas jūgu un viņu iejūgu, un viņu dzinēja rīksti Tu esi salauzis kā Midiāna laikā, 4 un bruņojums tiem, kas taisās uz karu, un drēbes, kas asinīm aptraipītas, būs tikai laupījums ugunij, uguns tās aprīs. 5 Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls, valdība guļ uz Viņa kamiešiem. Viņa vārds ir: Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un Miera valdnieks. 6 Viņa valstība ies plašumā, un miers būs bez gala uz Dāvida troņa un Viņa ķēniņa valstībā, Viņam to nostiprinot un atbalstot ar tiesu un taisnību no šā laika mūžīgi.

Jņ. 8:12 Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem, sacīdams: “ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.”

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress