12.18. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

18.decembris

Bet redzēdams daudz farizejus

(stingri dievbijīgās brālības locekļus)

un saduķējus (moderni domājušos ticīgos)

nākam kristīties,

viņš tiem sacīja:

jūs odžu dzimums, kas jūs mācīja

bēgt no nākamās

Dieva dusmības un sodības?

Pierādiet vispirms,

ka jūsu atgriešanās

nes pienācīgus augļus.

Un neiedomājieties,

ka jūs varat aizbildināties

ar jūsu tēvu Ābrahāmu.

Es jums saku:

Dievs

no šiem akmeņiem

var radīt

Abrahamam bērnus.

Bet cirvis jau pielikts

kokiem pie saknēm,

un ikviens koks,

kas nenes labus augļus,

taps nocirsts un iemests ugunī.

Es jūs kristu ar ūdeni

un prasu atgriešanos no grēkiem,

bet Tas, kas nāks pēc manis,

Tam es neesmu cienīgs nest kurpes.

Viņš jūs kristīs ar Svēto Garu un uguni.

Tam vēteklis rokā

un Viņš tīrīs Savu klonu.

Viņš sakrās kviešus klētī,

bet pelavas sadezinās

ar neizdzēšamu uguni!

Mateja 3:7-12

7 Bet, redzēdams daudz farizeju un saduķeju nākam kristīties, viņš tiem sacīja: “Jūs odžu dzimums, kas jums mācīja bēgt no nākamās dusmības? 8 Tad nesiet pienācīgus atgriešanās augļus. 9 Un neiedomājieties sacīt: mums ir Ābrahāms par tēvu. Jo es jums saku: Dievs no šiem akmeņiem var radīt Ābrahāmam bērnus.10 Bet cirvis kokiem jau pie saknes pielikts; un ikviens koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemests ugunī. 11 Es jūs gan kristīju ar ūdeni uz atgriešanos no grēkiem, bet Tas, kas nāk pēc manis, ir spēcīgāks par mani; Tam es neesmu cienīgs kurpes nest, Viņš jūs kristīs ar Svēto Garu un ar uguni. 12 Tam vēteklis rokā, un Viņš tīrīs Savu klonu, un Viņš sakrās Savus kviešus klētī, bet pelavas sadedzinās ar neizdzēšamu uguni.”

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress