09.20. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

20.septembris

Pirms pasaules radīšanas

Dievs paredzējis sūtīt pie jums Kristu!

Un kad pienāks pasaules pēdējā stunda,

tad jūs Viņu arī redzēsit!

Tāpēc, ka Viņš bija šiet,

jūs ieguvāt ticību Dievam.

Un tāpēc, ka Kristus ir augšāmcēlies,

jums ir cerība un mērķis!

Jūs esat pakļāvušies patiesībai

un šķīstījuši savas sirdis un dvēseles.

Jūs tagad spējat būt godīgi mīlestībā:

tāpēc mīliet viens otru no visas sirds un pastāvīgi.

Jūs esat jaunas būtnes:

atdzimuši ne no iznīcīgas sēklas,

bet no neiznīcīgas, –

no dzīvā un paliekošā Dieva vārda!

Jo ir tā, kā Jesaja sacīja:

cilvēks ir kā zāle un viss viņa skaistums

kā zāles zieds.

Zāle nokalst un viņas ziedi nobirst,

bet Dieva vārds paliek mūžīgi!

Tas ir tas vārds,

tā prieka vēsts,

ko pravietis jums ir sludinājis,

un no kā jūs dzīvojat!

1.Pētera 1:20-25

20 kas gan iepriekš izredzēts pirms pasaules radīšanas, bet atklāts laiku beigās jūsu dēļ. 21 Jūs caur Viņu ticat uz Dievu, kas Viņu ir uzmodinājis no miroņiem un To godā cēlis, tā ka jūsu ticība ir kļuvusi arī par cerību uz Dievu. 22 Savas dvēseles šķīstījuši, klausot patiesībai uz neliekuļotu brāļu mīlestību, mīliet cits citu no visas sirds pastāvīgi, 23 jūs, kas esat atdzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. 24 Jo visa miesa ir kā zāle un visa viņas godība kā zāles zieds. Zāle nokalst, un viņas ziedi nobirst, bet Dieva vārds paliek mūžīgi. 25 Bet šis ir tas vārds, kas jums tapis kā prieka vēsts sludināts.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress