09.19. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

19.septembris

Nepalieciet nu ērti sēžot!

Sagatavojieties garīgi savam ceļojumam:

ejiet ar skaidru prātu pretī lielajam mērķim.

Neceriet ne uz ko citu, kā to,

lai Kristus jums ir labvēlīgs, kad Viņš parādīsies.

Jūs jau neesat kaut kādi,

bet gan Dieva bērni:

Dieva bērnus pazīst pēc to paklausības:

kā paklausīgi bērni neveidojiet savu dzīvi pēc kārībām

un cenšanās pēc pašlabuma, –

kā jūs agrāk dzīvojāt savā nezināšanā.

Jo Kristus, Dieva Svētais, jūs ir aicinājis.

Caur Viņu topiet svēti visā savā dzīvē.

Jo ir rakstīts: esiet svēti, jo Es esmu svēts!

Jūs zināt, jūs piesaucat Tēvu,

kas jūs tiesās pēc tā, ko jūs esat darījuši –

un neievērodams cilvēka stāvokli.

Tāpēc ievērojiet rūpīgi,

kā jūs atlikušos mūža gados veidojat savu dzīvi.

Jūs zināt, ka jums atgadījās kā vergiem vergu tirgū:

jūs no savas aplamās,

no tēviem mantotās dzīves,

esat atpirkti ne ar iznīcīgām lietām

kā sudrabu vai zeltu, – bet ar Kristus,

šī nevainīgā un nevainojamā Jēra dārgajām asinīm,

lai jūs varētu dzīvot un būt brīvi.

1.Pētera 1:13-19

13 Tāpēc apjozuši sava prāta gurnus un modri būdami, lieciet savu cerību pilnīgi uz to žēlastību, kas jums tiks pasniegta, kad Jēzus Kristus parādīsies. 14 Kā paklausīgi bērni neveidojiet savu dzīvi pēc kārībām, kurās jūs agrāk dzīvojāt savā nezināšanā. 15 Bet, sekodami Svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā, 16 jo ir rakstīts: esiet svēti, jo Es esmu svēts. – 17 Un, kad jūs To piesaucat kā Tēvu, kas, cilvēka vaigu neuzlūkodams, spriež tiesu pēc ikkatra darba, tad pavadāt bijībā savas svešniecības laiku. 18 Jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām – sudrabu vai zeltu atpirkti no savas aplamās dzīves, mantotas no tēviem, 19 bet ar Kristus, šī bezvainīgā un nevainojamā Jēra, dārgajām asinīm.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress