09.18. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

18.septembris

Tajā dienā jūs pārņems prieks!

Kas par to,ka jūs tagad ar dažādiem jautājumiem

un šaubām vēl esat mazliet nomākti?

Tam gan tā jābūt, lai jūsu ticība,

kas ir daudz vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts,

kas tiek ugunī šķīstīts,

tiktu pārbaudīta un izrādītos derīga un teicama,

kad Jēzus Kristus parādīsies.

Viņu jūs mīlat, lai gan neesat Viņu satikuši,

Viņam jūs ticat, Viņu tagad neredzēdami.

Bet jūs priecāsities neizsakāmā un apskaidrotā priekā,

kad jūs sasniegsit savas ticības gala mērķi,

dvēseļu pestīšanu –

jauno, šķīsto dvēseles dzīvību!

Pēc šī piepildījuma jau pravieši ilgojās.

Tiem nekas cits nebija padomā,

kad tie uzrakstīja savus pravietojumus,

kā tas , ko jūs tagad esat saņēmuši:

Dieva laipnību un tuvumu.

Pravieši labprāt būtu zinājuši,

par kādu laiku iet runa,

kad Dieva Gars viņiem pareģoja Kristus ciešanas

ar sekojošo Kristus godību un varenību.

Bet viņiem tika pavēlēts,

ar savām pravietiskajām gara spējām kalpot

ne sev pašiem, bet jums.

Jūsu priekšā tagad viss izklāstīts.

Pie jums nāca cilvēki un atnesa jums vēsti,

ko Dieva Svētais Gars tiem bija devis,

proti – ziņu par Kristus ciešanām

un par Viņa godību.

1.Pētera 1:6-12

6 Tad jūs līksmosities, tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumdināti dažādos pārbaudījumos, 7 lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts, kas ugunīs tiek pārbaudīts, izrādītos teicama, slavējama un godājama, kad Jēzus Kristus parādīsies. 8 Viņu jūs mīlat, lai gan neesat To redzējuši, uz Viņu jūs ticat, To tagad neredzēdami, un priecāsities neizsakāmā un apskaidrotā priekā, 9 kad jūs sasniegsit savas ticības galamērķi, dvēseļu pestīšanu. 10 Par šo pestīšanu ir taujājuši un pētījuši pravieši, kas pravietoja jums nolemto žēlastību, 11 gribēdami izzināt, uz kuru vai kādu laiku norāda Kristus Gars viņos, kas iepriekš liecināja par Kristus ciešanām un tām sekojošo godību. 12 Viņiem tika atklāts, ka ne viņiem pašiem, bet jums nāk par labu tās lietas, ko jums tagad pauduši tie, kas jums evaņģēliju sludināja Svētajā Garā, kas no debesīm sūtīts. Šais lietās pat arī eņģeļi kāro ieskatīties.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress