Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas 

Sestdien :

Es, Kungs., pateicos Tev par šo nodzīvoto nedēļu. Kungs, māci man pateikties! Atdari manas acis, ka saskatu kaut daļu Tavā žēlastības un gādības izpausmes, kas mani pavadījušas šais dienās. Tu esi augstu pāri par debesi un zemi, Tavu godību nevar satvert visas pasaules plašums, bet māci mani aptvert un saprast arī to. ka Tu, Lielais, Augstais un Svētais, taču esi tuvs mums un klāt caur Kristu Jēzu, Tavu Dēlu, mūsu Pestītāju un Kungu, un ka Tavs mājoklis Viņa dēļ mums nav neaizsniedzams, tā ka vienmēr varam Tev zemoties un Tevi pielūgt priecīgā pārliecībā un paļāvībā, ka Tu esi Dievs, kas uzklausa savus ļaudis, kas nekad nesalauzīs ielūzušu niedri un neizdzēsīs tikko plīvojošu degli.

Kungs, kā Tu man esi palīdzējis, tā palīdzi tiem, kam klājas grūtāk, par mani! Palīdzi visvairāk ticības dēļ vajātiem, apspiestiem, mocītiem, atmestiem un visu zaudējušiem! Un ja šī stunda būtu jāpiedzīvo arī man, tad lai par visām lietām nezaudēju es Tevi. Bet nepieļauj arī, ka labās dienās kļūstu vienaldzīgs un remdens! Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress