12.16. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

16.decembris

Šī ir tā dziesma, ko Cakarija ,

Jāņa Kristītāja tēvs, dziedāja,

kad viņš savu bērnu turēja uz rokām:

slavēts ir tas Kungs, Israēla Dievs,

jo Viņš apmeklē Savu tautu

un atbrīvo to no važām.

Viņš ir izredzējis varenu palīgu Sava kalpa Dāvida tautai.

Jo kopš sendienāmViņš caur

Savu svēto praviešu muti ir solījis,

mūs atpestīt no mūsu ienaidniekiem

un no visu to rokām,

kas mūs ienīst: parādīt žēlastību mūsu tēviem un pieminēt

Savu svēto derību, solījumu,

ko Viņš zvērējis mūsu tēvam Ābrahāmam,

ka mēs , no savu ienaidnieku rokām pestīti,

bezbailīgi Viņam kalpotu šķīstām sirdīm un taisnībā

Viņa priekšā vias mūža dienas.

Un tevi, bērniņ,

sauks par Visaugstā Pravieti,

jo tu iesi tā Kunga priekšā,

sataisīt Viņam ceļus,

un Viņa tautai teikt,

cik tuva pestīšana,

cik tuvu Tas, kas viņus atbrīvos no grēkiem.

Jo no sirds žēlīgs ir Dievs!

Kā auseklis no augšienes Viņš mūs apmeklēs,

un kā saule rītausmā,

Viņš mums parādīsies,

lai spīdētu tiem, kas mīt tumsībā un nāves ēnā,

un atgrieztu mūsu soļus uz miera ceļu.

Lūkas 1:68-79

68 “Slavēts ir Tas Kungs, Israēla Dievs, jo Tas piemeklējis Savus ļaudis un tiem gādājis pestīšanu 69 un mums uzcēlis pestīšanas ragu Sava kalpa Dāvida namā, 70 kā tas sendienās solījis ar Savu svēto praviešu muti: 71 mūs pestīt no mūsu ienaidniekiem un no visu to rokām, kas mūs ienīst, 72 parādīt žēlastību mūsu tēviem un pieminēt Savu svēto derību, 73 un dot mums stipro solījumu, ko Viņš zvērējis mūsu tēvam Ābrahāmam, 74 ka mēs no savu ienaidnieku rokām pestīti, Viņam bezbailīgi kalpotu 75 svētumā un taisnībā Viņa priekšā visas mūža dienas. 76 Un tevi, bērniņ, sauks par Visuaugstākā pravieti, jo tu iesi Tā Kunga priekšā sataisīt Viņam ceļus, 77 dot Viņa ļaudīm pestīšanas atziņu uz grēku piedošanu 78 mūsu Dieva sirsnīgās žēlastības dēļ, ar ko auseklis no augšienes mūs uzlūkojis, 79 lai spīdētu tiem, kas mīt tumsībā un nāves ēnā, un atgrieztu mūsu soļus uz miera ceļu.”

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress