12.19. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai,19.decembris 

Viņa dzemdēs Dēlu, un Tā vārdu tev būs saukt Jēzu, jo Viņš atpestīs Savu tautu no viņas grēkiem. (Mt. 1: 21)

Neviens vārds uz zemes nesastopas ar tādu naidu, kā tieši šis – Jēzus Kristus; taču ne tādēļ, ka ļaudis to negribētu ne izrunāt, ne dzirdēt. Jā, tieši šā Vārda niknākie ienaidnieki visvairāk ar to lepojas, turklāt sauc sevi par kristīgo Baznīcu un Dieva tautu, turpretim mūs viņi nolād un zaimo kā ķecerus un Dieva niknākos ienaidniekus. Kādēļ? Tādēļ – ka mēs šim Vārdam neļaujam palikt tikai Vārdam un burtiem vien, bet ticam, sludinām un apliecinām, ka šis Cilvēks, kura vārds ir Jēzus Kristus, atbilstoši savam Vārdam, ir pasaules vienīgais Pestītājs, kas atpestī mūs no grēkiem, ir vienīgais Augstais Priesteris, kas samierina grēciniekus ar Dievu, ir vienīgais Kungs un Ķēniņš, kas glābj no visām bailēm un posta, un ka vienīgi Viņš atpestī no grēkiem un nāves, ka vienīgi Viņš ar savu žēlastību sniedz mūžīgo dzīvību tiem, kuri Viņu atzīst par savu Pestītāju. Mīļais Dievs, ļauj man būt tādam Svēto Rakstu doktoram, kas prot pareizi izrunāt Jēzus Kristus vārdu!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress