Svētrunas

Talanti

Mateja ev. 25.nodaļa
14 Tas ir tāpat kā ar cilvēku, kas pirms aizceļošanas pasauca savus kalpus un nodeva tiem savu mantu. 15 Vienam viņš iedeva piecus

Garā un patiesībā

Jāņa ev. 4.nodaļa 23 Bet nāk stunda, un tā ir jau tagad, kad patiesie dievlūdzēji pielūgs Tēvu Garā un patiesībā. Jo Tēvs meklē tādus, kas viņu tā pielūdz. 24

Iesakņoties Kristū, lai kļūtu stipri ticībā

2.Kolos.2:6-7 Tā kā jūs esat pieņēmuši Kristu Jēzu par Kungu, tad viņā arī dzīvojiet, iesakņojieties, topiet kā nams, kas uz viņa būvēts, esiet ticībā stipri, kā

Pirmais bauslis

Pirmais_bauslis-270920 Mt.6:25-34 Tādēļ es jums saku: nezūdieties savas dzīvības dēļ – ko ēdīsiet un ko dzersiet, nedz savas miesas dēļ – ko vilksiet mugurā. Vai tad dzīvība nav vērtāka

Ja tavs brālis pret tevi grēko

Mateja ev.18:15-18 Kristus saka: “Ja tavs brālis pret tevi grēko, tad ej un uzrādi viņa vainu, kad esat divatā; ja viņš tevi klausa, tu savu brāli

Dieva žēlastība un cilvēku piedošana

Dieva_zjeelastiiba_un cilveeku_piedoshana-130920

Mt 18:21-35
Tad Pēteris, piegājis pie Viņa, sacīja: "Kungs, cikkārt man būs piedot savam brālim, kas pret mani grēko? Vai ir diezgan

Sargāt Labo Vēsti

Sargaat_Labo_Veesti-060920 Mt 18:15-20 Ja tavs brālis pret tevi grēko, tad ej un uzrādi viņa vainu, kad esat divatā; ja viņš tevi klausa, tu savu brāli

Dzīvot no Dieva Vārda

Mateja ev. 16:21-24 No tā laika Jēzus sāka saviem mācekļiem atklāti teikt, ka viņam būs jāiet uz Jeruzālemi un būs daudz jācieš no vecajiem, virspriesteriem un

Kas ir kristietība

Kas_ir_kristietiiba-230820 Mt 16:13-20 Nonācis Filipa Cēzarejas robežās, Jēzus jautāja saviem mācekļiem: “Par ko ļaudis uzskata Cilvēka Dēlu?”   Viņi atbildēja: “Vieni par

Turiet drošu prātu

Mateja ev. 14:22-33 Un Jēzus tūdaļ lika Saviem mācekļiem kāpt laivā un pārcelties uz otru malu, tiekāms Viņš atlaidīs ļaudis. 23 Un, ļaudis atlaidis, Viņš savrup

Debesu valstības līdzības

Mateja ev. 13:31-35; 44-50 31 Vēl citu līdzību Jēzus tiem stāstīja: “Debesu valstība ir līdzīga sinepju graudiņam, ko kāds cilvēks iesēj savā laukā. 32 Tā gan ir

Kristieša aicinājums

Kristiesha_aicinājums-260720 Mt 13:44-52 Līdzība par apslēpto mantu, pērli un tīklu Debesu valstība ir līdzīga tīrumā apslēptai mantai, ko cilvēks atradis noslēpj un ar prieku iet un pārdod visu,

Sējējs izgāja sēt

Mateja ev. 13:1-8; 18-22 Tajā pašā dienā Jēzus, izgājis no nama, apsēdās jūras krastā. 2Un liels ļaužu pūlis sapulcējās pie viņa. Tādēļ viņš iekāpa laivā un

Izmest tīklus Jēzus vārdā

Lūkas ev. 5:1-11 Un notika, kad ļaužu pūlis pie viņa spiedās, lai dzirdētu Dieva vārdu, tad viņš, stāvēdams Gennēsaretes ezera krastā, 2 ieraudzīja divas laivas ezera

Kārdināšana tuksnesī

Mt.4:1-11 Tad Gars aizveda Jēzu tuksnesī, ka viņš tiktu velna kārdināts. 2 Kad viņš bija gavējis četrdesmit dienas un četrdesmit naktis, viņš izsalka. 3 Kārdinātājs, piestājies

Powered by WordPress