Nāve un uzticēšanās Dievam 

gints-graudins


Jņ. 11 : 1-27

Bija kāds nevesels – Lācars no Bētanijas, no ciema, kur dzīvoja Marija un viņas māsa Marta.   Marija bija tā, kas Kungu bija svaidījusi ar smaržīgām eļļām un viņa kājas ar saviem matiem žāvējusi. Tās brālis Lācars bija saslimis.  Tad māsas lika nodot Jēzum ziņu, sacīdamas: “Kungs, redzi, tas, ko tu mīli, ir slims.”  Jēzus, to dzirdējis, teica: “Šī slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu, lai Dieva Dēls caur to tiktu pagodināts.”  Jēzus mīlēja Martu, tās māsu un Lācaru.  Kad nu viņš dzirdēja, ka Lācars ir sasirdzis, tad viņš vēl divas dienas uzkavējās tajā vietā, kur bija.  Pēc tam viņš sacīja mācekļiem: “Iesim atkal uz Jūdeju!”  Mācekļi viņam sacīja: “Rabi, jūdi nupat vēl gribēja tevi nomētāt akmeņiem, un tu atkal ej turp!”  Jēzus atbildēja: “Vai tad nav divpadsmit stundu dienai? Ja kāds staigā dienā, tas neklūp, jo tas redz šīs pasaules gaismu.  Bet, ja kāds staigā naktī, tas klūp, jo viņā nav gaismas.”  To pateicis, viņš tiem sacīja tālāk: “Lācars, mūsu draugs, ir iemidzis, un es dodos, lai viņu pamodinātu.”  Viņa mācekļi tam sacīja: “Kungs, ja viņš ir iemidzis, viņš kļūs vesels.”  Jēzus gan bija runājis par viņa nāvi, bet tie domāja, ka viņš runā par gulēšanu miegā.  Tad Jēzus viņiem sacīja tieši: “Lācars ir nomiris!  Es priecājos jūsu dēļ, ka manis tur nebija, lai jūs ticētu. Bet iesim pie viņa!”  Tad Toms, saukts Dvīnis, sacīja pārējiem mācekļiem: “Ejam arī mēs, lai mirtu kopā ar viņu!”
Nogājis Jēzus atrod Lācaru jau četras dienas guļam kapā.  Bet Bētanija bija tuvu pie Jeruzālemes – apmēram piecpadsmit stadiju.  Daudzi jūdi bija nākuši pie Martas un Marijas mierināt tās brāļa dēļ.  Kad Marta dzirdēja, ka Jēzus nāk, tā izgāja viņam pretī, bet Marija palika sēžam mājās.  Marta sacīja Jēzum: “Kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu nomiris.  Bet arī tagad es zinu: lai ko tu lūgtu no Dieva, Dievs tev dos.”  Jēzus viņai sacīja: “Tavs brālis augšāmcelsies!”  Marta sacīja: “Zinu, ka viņš augšāmcelsies, kad būs augšāmcelšanās pastarā dienā.”  Tad Jēzus viņai sacīja: “ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu!  Un katrs, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam! Vai tu tici tam?”  Viņa sacīja: “Jā, Kungs, es ticu, ka tu esi Kristus, Dieva Dēls, kas nāk pasaulē.”

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Altāra lasījumi - Joz. 24:13-20; Atkl. 21:1-6

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress